داستان ما

حتی بهتر از هر قرص جادویی

لحظــه‌ای کــه بــرای شــما تشــخیص بیمــاری زمینــه‌ای داده شــد، متاســفانه تمــام زندگــی شـما تحـت‌الشـعاع قـرار مـی‌گیـرد. احسـاس مـی‌کنیـد کـه افسـار زندگـی از دسـتتان خـارج شـده و از ایـن بـه بعـد پزشک بایـد سـلامتتان را مدیریـت کنـد ولـی در سـال فقـط ۳ تــا ۵ دقیقــه فرصــت داریــد پزشکتــان را ببینیــد! زندگــی ســالم غیــرممکــن مــی‌شود! و دنبال یک قرص جادویی و یا هر چیزی برای فرار از وضع موجود می‌گردید.

احساس قدرت و در کنترل داشتن می‌کنی

آرام آرام از دنبـال قـرص جادویـی گشـتن دسـت برمـی‌داریـد و از راهنمایـی‌هـا و بینـش پـرورش یافتـه خـودت بـرای جلوگیـری از مشـکلات احتمالـی نظیـر قنـد خـون بـالاریال فشـارخون بـالا و سـکته قلبـی بهـره مـی‌گیریـد. مـا بهتـون گزینـه مـی‌دهیـم و خودتـون بهترینـش را انتخـاب مـی‌کنـید! تـک‌تـک داده‌هـای سـلامتتون مـی‌تواند فرصت‌های جدیدی برای خودتون و دیگران شبیه خودتون ایجاد کند.

ما در این را همراه شماییم

بــه شــما زمــان، تــوان و زندگیتــون را بــرمــی‌گردانیــم و بــا اســتفاده از داده‌هــای سـلامتتون، ایـن پتانسـیل را خواهیـم داشـت تـا مشـکلات ایـن سـیاره خاکـی را حـل کنیـم. با هم آینده را تغییر می‌دهیم و این تغییر با شما آغاز می‌شود

مقالات

چـه کارهـا بـا ٢٫۵ میلیـون داده سـلامت که نمی‌توان کرد!

آخریــن بــاری کــه هدفــی بــرای ســلامتتون گذاشـتید را بـه خاطـر داریـد؟ شـاید برنامـه‌تـون این بوده که سبزیجات و …

بازگشت به مدرسه: کمک به بچه‌ها در آماده شدن برای مدرسه و ایمن ماندن در برابر کرونا

بازگشت به مدرسه: کمک به بچه‌ها در آماده شدن برای مدرسه و ایمن ماندن در برابر کرونا

بعد از بیش از یک سال بسته بودن مدارس و اختلال در برنامه‌های تحصیلی طی همه‌گیری کرونا، کودکان و نوجوانان بالاخره کم کم مهیای بازگشت به تحصیل حضوری می‌شوند. برگشت به مدارس گام مثبتی در جهت بازگشت به زندگی نرمال است.

اطلاعات بیشتر
پنج غذا برای سیستم ایمنی قوی‌تر

پنج غذا برای سیستم ایمنی قوی‌تر

با برگشتن بچه‌ها به مدرسه و بازگشت کارمندان از تعطیلات، شیوع سرماخوردگی و دیگر بیماری‌ها دور از ذهن نیست. با این که هیچ غذای جادویی وجود ندارد که محافظت ۱۰۰ درصدی از شما در برابر بیماری‌ها به وجود آورد، ولی وارد کردن ۵ ماده‌ی غذایی در تغذیه‌ی روزمره‌تان می‌تواند سیستم ایمنی شما را تقویت کند.

اطلاعات بیشتر

توجه کنید نرم‌افزار سیناکر در داخل اپ استور اپل با نام Terawave قرار دارد. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با پشتیبانی سیناکر ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۰۲ تماس بگیرید.

برای دریافت اپلیکیشن سیناکر اینجا کلیک کنید.