بازدهی سودمند ماحصل
استفاده از سیناکر

صرفه‌جویی در هزینه‌ها

اتاق‌هــای تندرســتی را بــه همکاران‌تــان تقدیــم کنیــد. مــا در ایــن راهــکار بــه شــما توصیــه می‌کنیــم تــا بــا راه‌انــدازی و تخصیــص تنهــا یــک یــا چندیــن محــل و تعبیــه پکیــج کامــل سـیناکر در هر یـک از آن‌هـا، پایـش سـلامت کارکنانتـان را روزانـه در محـل کارشـان بـه صـورت اشتراکی امکان‌پذیر کنید.

ارزش‌های سیناکر برای پرسنل

افزایــش احســاس تعلــق خاطــر و دلبستگی به سازمان

پایـــش ســلامتی کارکنــان و تحلیــل هوشــمند رونــــد ســــلامت بــــا اســتفاده از هســته پــردازش اطلاعات سلامت سیناکر

پایــــش دائمــــی ســــلامت توســــط پزشــک بــدون نیاز به هزینه اضافی

هشـدار سیسـتمی بـه بیمـار، پزشـک و خانـــواده بیمـــار در صــورت ثبــت داده پرخطر

آگاهی بخشی از روند بیماری

احســـاس رضایـــت از ســهیم شــدن فــرد در رونــد (پیشرفت) درمان

خدمــات ویــژه مامانیــا بــرای پرســنل خانم در دوران بارداری

حــذف خطــای انســانی در ثبــت داده‌های سلامت

ارزش‌های سیناکر برای سازمان‌ها

داشـــتن پزشـــک تمــام وقــت ســازمانی بــدون نیــاز بـــه اســـتخدام، پرداخـــت حقـــوق، بیمـــه و مزایـــا و تخصیــص دفتر کار و خرید تجهیزات اداری

غربالگـــری کرونـــا و بیماری هـــای واگیـــر کارمنــدان و نزدیــکان آن هــا بــرای جلوگیــری از اتــلاف هزینه‌هــای سازمانی

امــکان شناســایی، گزارش گیــری و تحلیــل الگوهـا و رونـد داده ها

ایجاد احساس رضایت شغلی در کارمندان

احساس امنیت از سلامت همکاران در محیط کار

مانیتورینگ سلامت کارمندان و خانواده آن ها

جلوگیــری از حــاد شــدن بیماری هــا تحــت نظــارت پزشک سیناکر

توجه کنید نرم‌افزار سیناکر در داخل اپ استور اپل با نام Terawave قرار دارد. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با پشتیبانی سیناکر ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۰۲ تماس بگیرید.

برای دریافت اپلیکیشن سیناکر اینجا کلیک کنید.