سیناکر

مدیریت هوشمند سلامت

با کمک بسته های هوشمند سیناکر، فشار خون، قند خون و وزن خود را به صورت مداوم مدیریت کنید

درباره راهکار هوشمند سینا

شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف اصلی شرکت، گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی در عموم مــردم اســت. مــا می خواهیــم بــا پایــش هوشــمند سـلامت مــردم، احتمــال ابتـلا بـه بیماریهـای غیـرواگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماریهـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهیـم. همچنیـن مـا برآنیـم بـا ارتقـای بیمــاران بــه جایــگاه یــک بیمــار هوشــمند بــا همــکاری پزشــکان کیفیــت زندگـی آنهـا را بهبـود ببخشـیم.

دانستنی‌های سلامت

عوارض فشار خون بالا روی اعضای بدن

عوارض فشار خون بالا بر روی بدن

مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه چرا فشار خون بالا یک معضل بزرگ است؟ چون قلب و شریان‌های شما را تحت فشار قرار می‌دهد؛ حتی اگر شما چیزی احساس نکنید. این فشار مضاعف، می‌تواند شانس شما را برای بروز یک حمله‌ی قلبی یا سکته‌ی مغزی افزایش دهد.

ادامه مقاله ...
سن متابولیک

سن متابولیک چیست؟

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه سن متابولیک شما به میزان متابولیسم پایه‌ای بدن (BMR)، که همان میزان کالری مورد نیاز بدن در حالت استراحت است، بستگی دارد؛  که با میانگین میزان متابولیسم پایه‌ای بدن افراد بر اساس سن تقویمی در جمعیت عمومی مقایسه می‌شود‌‌.

ادامه مقاله ...
متابولیسم پایه چیست؟

متابولیسم پایه یعنی چه و چگونه محاسبه می‌شود؟

مدت زمان مطالعه: ۳ دقیقه حتی زمانی که دارید استراحت می‌کنید، بدن شما برای یک سری عملکرد‌های پایه برای زنده ماندن مثل نفس کشیدن، گردش خون، هضم مواد غذایی و تکثیر سلول‌ها، کالری می‌سوزاند. میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate یا BMR)، کالری‌هایی است که بدن شما برای انجام عملکرد‌های ابتدایی برای زنده ماندن، به آن نیاز دارد.

ادامه مقاله ...
چربی بدن

انواع چربی موجود در ساختار بدن

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه با وجود این‌که برای همه‌ی چربی­‌های بدن از واژه‌­ی “چربی” استفاده می‌شود، در واقع چندین نوع چربی متفاوت در بدن شما وجود دارد. بعضی از انواع چربی می‌توانند اثر منفی بر روی سلامتی شما داشته باشند و باعث ایجاد بیماری شوند. گروه دیگری مفید بوده و برای سلامتی شما ضروری‌اند. انواع اصلی سلول­‌های چربی شامل سلول‌های سفید، قهوه­‌ای و بژ می­‌باشند. این سلول­‌ها می‌توانند به عنوان چربی ضروری، چربی زیرپوستی یا چربی احشایی ذخیره شوند.

ادامه مقاله ...