سیناکر

مدیریت هوشمند سلامت

با کمک بسته های هوشمند سیناکر، فشار خون، قند خون و وزن خود را به صورت مداوم مدیریت کنید

معرفی سیناکر

برای آشنایی با سیناکر این ویدئو را مشاهده کنید

درباره راهکار هوشمند سینا

شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف اصلی شرکت، گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی در عموم مــردم اســت. مــا می خواهیــم بــا پایــش هوشــمند سـلامت مــردم، احتمــال ابتـلا بـه بیماریهـای غیـرواگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماریهـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهیـم. همچنیـن مـا برآنیـم بـا ارتقـای بیمــاران بــه جایــگاه یــک بیمــار هوشــمند بــا همــکاری پزشــکان کیفیــت زندگـی آنهـا را بهبـود ببخشـیم.

خطرات سلامتی ناشی از اضافه وزن

خطرات سلامتی ناشی از اضافه وزن

در اعتقادات گذشتگان، هر قسمت از بدن با قسمت بعدی که روبه‌رویش قرار دارد در ارتباط می‌باشد: استخوان ران به استخوان زانو، استخوان زانو به استخوان ساق پا و به همین ترتیب در تمام بدن، اما یک قسمت از بدن به نام ((وزن)) تقریباً به همه‌ی بخش‌ها مرتبط است.

ادامه مقاله ...
اورژانس گرمایی

اورژانس‌های گرما و دمای بالا چیست؟

اورژانس‌های گرما بحران‌های سلامتی هستند که در اثر قرار گرفتن در معرض هوای گرم و آفتاب ایجاد می‌شوند. اورژانس‌های گرما سه سطح دارند: گرفتگی عضلات در اثر گرما، خستگی در اثر گرما و گرمازدگی. هر سه سطح اورژانس‌های گرما جدی هستند.

ادامه مقاله ...
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک

فشار خون سیستولیک و دیاستولیک یعنی چه؟

منظور از فشار خون سیستولی و دیاستولی چیست؟ وقتی فشار خونتان را اندازه می‎گیرند دو عدد به شما اعلام می‎کنند. عدد اول که عدد بالاتری است همان فشار سیستولی شما است و عدد دوم که مقدار کمتری هم دارد فشار خون دیاستولی است. دانستن این مطلب بسیار مهم است و می‎تواند زندگی شما را نجات دهد.

ادامه مقاله ...