سیناکر

مدیریت هوشمند سلامت

با کمک بسته های هوشمند سیناکر، فشار خون، قند خون و وزن خود را به صورت مداوم مدیریت کنید

معرفی سیناکر

برای آشنایی با سیناکر این ویدئو را مشاهده کنید

درباره راهکار هوشمند سینا

شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف اصلی شرکت، گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی در عموم مــردم اســت. مــا می خواهیــم بــا پایــش هوشــمند سـلامت مــردم، احتمــال ابتـلا بـه بیماریهـای غیـرواگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماریهـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهیـم. همچنیـن مـا برآنیـم بـا ارتقـای بیمــاران بــه جایــگاه یــک بیمــار هوشــمند بــا همــکاری پزشــکان کیفیــت زندگـی آنهـا را بهبـود ببخشـیم.

دسرهای سالم برای رژیم‌ غذایی دیابت

دسرهای سالم برای رژیم‌ غذایی دیابت

ممکن است فکر کنید ابتلا به دیابت به معنی این است که باید برای همیشه از دسر صرف نظر کنید. متخصصین دیابت می‌گویند: ((این گونه نیست؛ با کمی‌ برنامه‌ریزی، می‌توانید در حالی که قند خون خود را کنترل می‌کنید، میل به شیرینی خود را راضی کنید.))

ادامه مقاله ...