سیناکر

مدیریت هوشمند سلامت

با کمک بسته های هوشمند سیناکر، فشار خون، قند خون و وزن خود را به صورت مداوم مدیریت کنید

معرفی سیناکر

برای آشنایی با سیناکر این ویدئو را مشاهده کنید

درباره راهکار هوشمند سینا

شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف اصلی شرکت، گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی در عموم مــردم اســت. مــا می خواهیــم بــا پایــش هوشــمند سـلامت مــردم، احتمــال ابتـلا بـه بیماریهـای غیـرواگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماریهـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهیـم. همچنیـن مـا برآنیـم بـا ارتقـای بیمــاران بــه جایــگاه یــک بیمــار هوشــمند بــا همــکاری پزشــکان کیفیــت زندگـی آنهـا را بهبـود ببخشـیم.

هر روز چند کالری می سوزانیم؟

در هر روز چند کالری می‌سوزانیم؟

هر روز، وقتی که شما راه می‌روید، ورزش می‌کنید و کار‌های روزانه‌‌ی خود را انجام می‌دهید، کالری می‌سوزانید. بدن شما حتی وقتی که در حال استراحت هستید، برای عملکرد‌های ساده مانند موارد زیر کالری می‌سوزاند:

ادامه مقاله ...
انواع چربی بدن

انواع چربی موجود در ساختار بدن

با وجود این‌که برای همه‌ی چربی­‌های بدن از واژه‌­ی “چربی” استفاده می‌شود، در واقع چندین نوع چربی متفاوت در بدن شما وجود دارد. بعضی از انواع چربی می‌توانند اثر منفی بر روی سلامتی شما داشته باشند و باعث ایجاد بیماری شوند. گروه دیگری مفید بوده و برای سلامتی شما ضروری‌اند.

ادامه مقاله ...
رتینوپاتی دیابتی

عوارض چشمی دیابت چیست؟

رتینوپاتی دیابتی (عوارض چشمی دیابت) مشکلی است که در نتیجه‌ی آسیب به عروق خونی شبکیه در افرادی که دیابت دارند، ایجاد می‌شود. رتینوپاتی دیابتی می‌تواند در صورت ابتلای شما به دیابت نوع ۱ یا ۲ و سابقه‌ی طولانی مدت سطح...

ادامه مطلب>>
عوارض نشستن طولانی مدت

۱۰ عارضه‌ی ناشی از نشستن‌های طولانی مدت

 بسیاری از مردم بیش از شش ساعت از شبانه روز را در حالت نشسته سپری می‌کنند. چاقی پایین تنه‌ای تنها عارضه نشستن‌های طولانی مدت نیست. بلکه اثرات کوتاه و بلندمدت بسیاری بر سلامتی بدن  دارد و گرچه به ظاهر بی‌خطر...

ادامه مطلب>>